Zasady i warunki

This post is also available in: Nederlands (holenderski) English (angielski) Français (francuski) Español (hiszpański)

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków, ponieważ określają one nasze i Twoje prawa i obowiązki w odniesieniu do sprzedawanych przez nas Produktów.

1. Definicje i interpretacja

1.1 W niniejszych Warunkach:

„Podmiot Stowarzyszony” oznacza firmę, firmę lub osobę, która Kontroluje, jest Kontrolowana lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z odpowiednią firmą lub firmą;

„Umowa” oznacza umowę między stronami dotyczącą sprzedaży i dostawy Produktów zawartą zgodnie z Klauzulą [3];

„Klient” oznacza klienta Produktów określonych przez Cotslab Limited.

„Zdarzenie Siły Wyższej” oznacza zdarzenie lub serię powiązanych zdarzeń, które są poza uzasadnioną kontrolą zainteresowanej strony (w tym awarie zasilania, spory przemysłowe dotykające osoby trzecie, zmiany prawa, katastrofy, wybuchy, pożary, powodzie , zamieszki, ataki terrorystyczne i wojny);

„Ceny” oznaczają standardowe cenniki Dostawcy na Produkty przesłane przez Dostawcę do Klienta (w przypadku, gdy dostarczono pisemną ofertę lub fakturę proforma (PI)) lub opublikowane na stronie internetowej Dostawcy (w przypadku, gdy pisemna wycena / faktura proforma została nie został dostarczony);

„Produkty” oznaczają produkty, które mogą być lub są nabywane przez Klienta od Dostawcy na podstawie niniejszych Warunków (szczegóły znajdują się na stronie www.cotslab.com)

„Dostawca” oznacza CotsLab Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Londynie, Greater London, (numer rejestracyjny 13153693) z siedzibą pod adresem CotsLab Limited 71-75, Shelton Street, London, Greater London, WC2H 9JQ, WIELKA BRYTANIA.; oraz

„Warunki” oznaczają niniejsze warunki dostawy.

1.2 Zasada ejusdem generis nie jest przeznaczona do stosowania w interpretacji niniejszych Warunków; wynika z tego, że ogólna koncepcja lub kategoria wykorzystana w niniejszych Warunkach nie będzie ograniczona żadnymi konkretnymi przykładami lub przypadkami wykorzystanymi w odniesieniu do takiej koncepcji lub kategorii.

2. Niniejsze Warunki

Niniejsze Warunki zawierają jedyne warunki, na jakich Dostawca będzie postępować z Klientem i regulują wszystkie Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

3. Kontrakty

3.1 W przypadku dostarczenia pisemnej oferty lub faktury proforma (PI), każda pisemna wycena / PI na dostawę Produktów przekazana Klientowi przez Dostawcę będzie traktowana jako oferta Dostawcy na dostawę Produktów do Klienta z zastrzeżeniem tych Warunki.

3.2 Aby Umowa weszła w życie:

(a) Dostawca musi przedstawić Zamawiającemu pisemną wycenę; oraz

(b) Klient musi przesłać Dostawcy pisemną akceptację tej oferty / PI wraz z pisemną akceptacją niniejszych Warunków w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia oferty;

oraz po otrzymaniu przez Dostawcę pisemnej akceptacji oferty/PI zgodnie z niniejszą Klauzulą[3 .2] Umowa wejdzie w życie między stronami.

3.3 W przypadku braku pisemnej wyceny / PI, każde zamówienie na Produkty złożone Dostawcy przez Klienta będzie traktowane jako oferta Klienta zakupu Produktów od Dostawcy z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.

3.4 Aby Umowa weszła w życie:

(a) Klient musi złożyć zamówienie u Dostawcy i musi udzielić Dostawcy wyraźnej pisemnej akceptacji niniejszych Warunków; oraz

(b) Dostawca musi przesłać do Klienta potwierdzenie zamówienia;

a z chwilą wystawienia przez Dostawcę potwierdzenia zamówienia pomiędzy stronami wejdzie w życie Umowa.

4. Dostawa

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie:

(a) wszystkie Produkty zostaną dostarczone przez Dostawcę do siedziby Klienta zgodnie z wyceną / PI (jeśli została podana) przez dostawcę do klienta lub (w przypadku braku oferty) w zamówieniu dostarczonym przez klienta do dostawca;

(b) Dostawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie załadunku, przewozu, transportu i rozładunku Produktów;

(c) Dostawca będzie odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów związanych z załadunkiem, przewozem, transportem i rozładunkiem Produktów z wyjątkiem opłat celnych; oraz

(d) ryzyko związane z Produktami przejdzie z Dostawcy na Klienta z chwilą dostarczenia Produktów Klientowi.

4.2 Jeżeli strony uzgodnią, że dostawa Produktów w ramach Umowy będzie odbywać się w ratach, każda rata będzie stanowić część jednej Umowy, a nie odrębnych Umów.

4.3 Jakikolwiek termin lub terminy dostawy Produktów uzgodnione przez strony w ramach Umowy nie będą miały znaczenia dla Umowy.

5. Tytuł

5.1 Własność prawna i słuszna do Produktów przechodzi z Dostawcy na Klienta z chwilą:

(a) dostawa Produktów; oraz

(b) otrzymanie przez Dostawcę wszystkich kwot należnych Dostawcy od Klienta na podstawie jakiejkolwiek Umowy.

5.2 Do momentu przejścia tytułu własności Produktów na Klienta:

(a) Klient będzie posiadać Produkty jako agent powierniczy i depozytariusz Dostawcy;

(b) Klient: (i) przechowywać Produkty w bezpiecznym, bezpiecznym, suchym i czystym środowisku, oddzielnie od innych produktów i towarów; (ii) zapewnić, że Produkty są łatwe do zidentyfikowania jako należące do Dostawcy; (iii) nie zamazywać, nie niszczyć, zmieniać ani zasłaniać żadnego znaku identyfikacyjnego na Produktach lub ich opakowaniu; (iv) upewnić się, że Produkty nie są obciążane żadnymi opłatami, zastawami ani innymi obciążeniami; oraz (v) dostarczać Produkty do Dostawcy na żądanie.

5.3 Dostawca ma prawo bez dodatkowego powiadomienia skontrolować lub odzyskać posiadanie wszelkich Produktów, do których zachowuje tytuł; a Klient udziela Dostawcy oraz jego pracownikom i agentom nieodwołalnej licencji na wejście w dowolnym momencie do dowolnego lokalu, w którym znajdują się lub mogą znajdować się Produkty, w celu przeprowadzenia inspekcji lub usunięcia wszelkich takich Produktów, do których tytuł pozostał przy Dostawcy.

5.4 Dostawca może wnieść powództwo o Ceny Produktów i wszelkie inne należności wynikające z Umowy, pomimo tego, że tytuł własności Produktów nie przeszedł na Klienta.

6. Ceny i płatności

6.1 Dostawca może wystawić Klientowi fakturę na Ceny wynikające z Umowy w dowolnym czasie po dostarczeniu Produktów Klientowi.

6.2 Klient zapłaci Dostawcy Ceny w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury wystawionej zgodnie z Klauzulą[6 .1] .

6.3 W przypadku adresów dostawy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki i krajach Unii Europejskiej wszystkie kwoty należne na podstawie Umowy obejmują wszystkie podatki i opłaty od wartości dodanej oraz inne podatki i opłaty, które będą należne od Klienta (z wyjątkiem podatków należnych od dochodu netto Dostawcy, który będzie płatny przez Dostawcę).

6.4 Jeżeli Klient nie zapłaci należycie jakiejkolwiek kwoty należnej Dostawcy na podstawie Umowy lub w związku z Umową, Dostawca może:

(a) od czasu do czasu naliczać Klientowi odsetki od zaległej kwoty w wysokości 8% rocznie powyżej stopy bazowej Banku Anglii (które to odsetki będą naliczane codziennie do dnia faktycznej płatności, będą naliczane kwartalnie, oraz być płatne na żądanie); lub

(b) żądać odsetek i ustawowego odszkodowania od Klienta zgodnie z Ustawą o opóźnionych spłatach długów handlowych (odsetki) z 1998 r.

7. Gwarancje

7.1 Dostawca gwarantuje, że:

(a) Dostawca ma (lub będzie miał w odpowiednim czasie) prawo do sprzedaży Produktów;

(b) Produkty są wolne od jakichkolwiek opłat lub obciążeń, z zastrzeżeniem klauzuli [5];

(c) Klient będzie korzystał ze spokojnego posiadania Produktów, z zastrzeżeniem uprawnień, o których mowa w ust[7 .1(b)] ;

(d) Produkty odpowiadają opisowi Produktów dostarczonych przez Dostawcę do Klienta;

(e) Produkty są zadowalającej jakości;

(f) Produkty nadają się do jakiegokolwiek celu wyraźnie (ale nie tylko dorozumianego) podanego Dostawcy przez Klienta przed zawarciem odpowiedniej Umowy;

(g) Produkty odpowiadają dowolnej próbce Produktów dostarczonych przez Dostawcę do Klienta i będą wolne od wszelkich wad powodujących ich niezadowalającą jakość, które nie byłyby widoczne przy rozsądnym zbadaniu próbki;

(h) Produkty są przeznaczone wyłącznie do badań laboratoryjnych i rozwoju (R&D) i o ile nie określono inaczej na etykiecie produktu, na stronie internetowej produktu lub w dokumentacji pomocniczej, nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi w leki, farmaceutyki, kosmetyki, żywność lub do celów komercyjnych;

(i) Produkty będą zgodne ze wszystkimi prawami, zasadami i przepisami mającymi zastosowanie do marketingu i sprzedaży Produktów w Wielkiej Brytanii; oraz

7.2 Wszystkie gwarancje, zobowiązania i zobowiązania stron w odniesieniu do przedmiotu każdej Umowy są wyraźnie zawarte w niniejszych Warunkach lub w innym miejscu odpowiedniej Umowy. Z zastrzeżeniem klauzuli[9 .1] oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żadne inne warunki dotyczące przedmiotu Umowy nie będą dorozumiane w tej Umowie ani w jakiejkolwiek powiązanej umowie.

7.3 Jeśli w określonym okresie gwarancyjnym (w zależności od produktu) u klienta wystąpi awaria lub uszkodzenie systemu w uzasadnionych granicach, system może zostać zwrócony do CotsLab w celu konserwacji. Należy pamiętać, że otwarcie jakiejkolwiek komory systemu w tym okresie spowoduje utratę gwarancji.

7.4 W przypadku produktów objętych naszą gwarancją, uważa się, że okres gwarancji rozpoczął się 30 dni od daty wystawienia faktury.

8. Reklamacje, kredyty i wymiany

8.1 Dostawca niezwłocznie, aw każdym razie w ciągu 20 Dni Roboczych, w pełni odpowie na wszystkie uzasadnione zapytania i reklamacje Klienta dotyczące jakości, wydajności i trwałości Produktów.

8.2 W przypadku, gdy Produkty nie są zgodne z jakąkolwiek gwarancją udzieloną przez Dostawcę w ramach Umowy, Klient może za uprzednią zgodą Dostawcy zwrócić te Produkty za (według wyboru Dostawcy):

(a) pełne uznanie ceny zapłaconej Dostawcy za takie Produkty (z wyłączeniem pierwotnej dostawy i powiązanych opłat);

(b) Produkty zastępcze; lub

(c) notę kredytową dotyczącą Ceny Produktów (do odliczenia od przyszłych zakupów od Dostawcy).

8.3 Produkty zwracane zgodnie z klauzulą[8 .2] muszą być odpowiednio zapakowane i odesłane do CotsLab Limited na wskazany adres w ciągu 21 Dni Roboczych od otrzymania Produktów przez Klienta. Wszelkie Produkty zwrócone z naruszeniem niniejszej klauzuli nie będą podlegać żadnym kredytom ani wymianie, a Klient będzie nadal ponosił odpowiedzialność za zapłatę Ceny w odniesieniu do takich Produktów.

9. Ograniczenia odpowiedzialności

9.1 Żadne z postanowień jakiejkolwiek Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za:

(a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem strony;

(b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd ze strony tej strony; lub

(c) wszelką inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

9.2 Z zastrzeżeniem klauzuli[9 .1] , odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta na podstawie lub w związku z każdą Umową, zarówno umowną, jak i deliktową (w tym zaniedbania), będzie ograniczona w następujący sposób:

(a) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: (i) utratę zysków, dochodów lub przewidywanych oszczędności, (ii) utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania, (iii) uszczerbek na reputacji lub uszczerbek na dobrej woli, (iv) utratę jakiejkolwiek umowy lub możliwości handlowej, lub (v) straty lub szkody pośrednie, szczególne lub wtórne;

(b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze Zdarzenia Siły Wyższej;

(c) odpowiedzialność Dostawcy w związku z jakimkolwiek zdarzeniem lub serią powiązanych zdarzeń nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej lub należnej Dostawcy przez Klienta na podstawie Umowy.

10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

10.1 Każda Umowa wejdzie w życie zgodnie z Klauzulą [3] i będzie obowiązywać do wcześniejszego z:

a) późniejszego zakończenia: (i) dostawa wszystkich Produktów; oraz (ii) otrzymanie przez Dostawcę wszelkich kwot należnych Dostawcy z tytułu Umowy; oraz

(b) wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli.

10.2 Umowa może zostać rozwiązana w następujących okolicznościach:

(a) każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeśli druga strona dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy;

(b) Dostawca może wypowiedzieć jakąkolwiek Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Odbiorcy pisemne zawiadomienie, jeżeli Odbiorca nie zapłaci Dostawcy jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu jakiejkolwiek Umowy w terminie płatności; oraz

(c) Dostawca może wypowiedzieć jakąkolwiek Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Klienta, jeżeli Klient nie odbierze dostawy Produktów w terminie uzgodnionym w odpowiedniej Umowie.

10.3 Każda ze stron może wypowiedzieć dowolną Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli:

a) druga strona: (i) jest rozwiązany; (ii) zaprzestanie prowadzenia całości (lub zasadniczo całości) swojej działalności; (iii) jest lub nie jest w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności; (iv) jest lub staje się niewypłacalny lub został ogłoszony niewypłacalny; lub (v) zwołuje zgromadzenie lub dokonuje lub proponuje zawarcie jakiegokolwiek porozumienia lub układu ze swoimi wierzycielami;

(b) zarządca, syndyk, likwidator, syndyk, powiernik, zarządca lub podobny zostanie wyznaczony nad jakimkolwiek majątkiem drugiej strony;

(c) złożono nakaz likwidacji drugiej strony lub druga strona podjęła uchwałę o jej likwidacji (innej niż w celu reorganizacji wypłacalnej spółki, w której powstały podmiot przejmie wszystkie zobowiązania drugiej strony strona w ramach Umowy);

(d) (jeżeli ta druga strona jest osobą fizyczną) ta druga strona umiera lub w wyniku choroby lub niezdolności do pracy staje się niezdolna do prowadzenia własnych spraw lub jest przedmiotem wniosku lub postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

11. Skutki rozwiązania umowy

11.1 Po rozwiązaniu Umowy wszystkie postanowienia tej Umowy przestaną obowiązywać, chyba że następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy i będą nadal obowiązywać (zgodnie z ich warunkami lub w inny sposób bezterminowo): Klauzule [1, 5 , 6, 6,4, 8, 9, 11 i 12].

11.2 Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na nabyte prawa żadnej ze stron (w tym nabyte prawa do zapłaty i nabyte prawa do zadośćuczynienia za naruszenie warunków lub gwarancji) na dzień rozwiązania.

12. Ogólne

12.1 Żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie będzie uchylone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą strony, która nie naruszyła.

12.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy będą nadal obowiązywać. Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia będzie nadal obowiązywać (chyba że byłoby to sprzeczne z wyraźną intencją stron , w takim przypadku całość odpowiedniego przepisu zostanie uznana za wykreśloną).

12.3 Umowy nie mogą być zmieniane z wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez lub w imieniu każdej ze stron.

12.4 Dostawca może swobodnie dokonywać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Odbiorcy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Klauzuli lub w innym miejscu Kontraktu, żadna ze stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dokonywać cesji, przenosić, obciążać, licencjonować lub w inny sposób zbywać lub dokonywać transakcji w Kontrakcie lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Kontraktu.

12.5 Każda Umowa jest zawierana z korzyścią dla stron i nie ma na celu przynoszenia korzyści żadnej osobie trzeciej ani nie jest wykonalna przez jakąkolwiek osobę trzecią. Prawa stron do wypowiedzenia, unieważnienia lub uzgodnienia jakiejkolwiek zmiany, zrzeczenia się, zmiany lub ugody w ramach lub w związku z Umową nie podlegają zgodzie jakiejkolwiek strony trzeciej.

12.6 Z zastrzeżeniem klauzuli[9 .1] :

(a) niniejsze Warunki będą stanowić całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu;

(b) żadna ze stron nie będzie miała żadnego środka zaradczego w odniesieniu do jakichkolwiek fałszywych oświadczeń (zarówno pisemnych, jak i ustnych), na których polegała przy zawieraniu Umowy; oraz

(c) żadna ze stron nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności innej niż zgodnie z wyraźnymi warunkami Umowy.

12.7 Umowy będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii; a sądy Anglii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub w związku z nią.