Voorwaarden

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) polski (Pools) Español (Spaans)

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze onze en uw wettelijke rechten en plichten uiteenzetten met betrekking tot de Producten die we verkopen.

1. Definities en interpretatie

1.1 In deze voorwaarden:

“Gelieerde onderneming” betekent een bedrijf, firma of persoon die de controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met de relevante onderneming of firma;

“Contract” betekent een contract tussen de partijen voor de verkoop en levering van Producten, aangegaan in overeenstemming met Clausule [3];

“Klant” betekent de klant voor de Producten zoals gespecificeerd door Cotslab Limited.

“Gebeurtenis van overmacht” betekent een gebeurtenis, of een reeks gerelateerde gebeurtenissen, die buiten de redelijke controle van de betrokken partij valt (inclusief stroomstoringen, industriële geschillen die een derde partij treffen, wetswijzigingen, rampen, explosies, branden, overstromingen , rellen, terroristische aanslagen en oorlogen);

“Prijzen” betekent de standaard catalogusprijzen van de Leverancier voor de Producten zoals die door de Leverancier aan de Klant zijn verzonden (indien een schriftelijke offerte of proforma factuur (PI) is geleverd) of gepubliceerd op de website van de Leverancier (wanneer een schriftelijke offerte/proforma factuur is verstrekt) niet geleverd);

“Producten” betekent de producten die kunnen worden of worden gekocht door de Klant van de Leverancier onder deze Voorwaarden (waarvan details te vinden zijn op www.cotslab.com)

“Leverancier” betekent CotsLab Limited, een naamloze vennootschap opgericht in London, Greater London, (registratienummer 13153693) met statutaire zetel te CotsLab Limited 71-75, Shelton Street, London, Greater London, WC2H 9JQ, VERENIGD KONINKRIJK.; en

“Voorwaarden” betekent deze leveringsvoorwaarden.

1.2 De ejusdem generis-regel is niet bedoeld om te worden gebruikt bij de interpretatie van deze Voorwaarden; hieruit volgt dat een algemeen concept of categorie die in deze Voorwaarden wordt gebruikt, niet wordt beperkt door specifieke voorbeelden of instanties die worden gebruikt met betrekking tot een dergelijk concept of een dergelijke categorie.

2. Deze voorwaarden

Deze voorwaarden bevatten de enige voorwaarden waarop de leverancier met de klant zal omgaan, en ze beheersen alle contracten met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

3. Contracten

3.1 Indien een schriftelijke offerte of proforma factuur (PI) wordt verstrekt, wordt elke schriftelijke offerte / PI voor de levering van Producten die door de Leverancier aan de Klant wordt gegeven, beschouwd als een aanbod van de Leverancier om Producten aan de Klant te leveren onder voorbehoud van deze Voorwaarden.

3.2 Om een Contract tot stand te laten komen:

(a) de Leverancier moet een schriftelijke offerte indienen bij de Klant; en

(b) de Klant moet de Leverancier zijn schriftelijke aanvaarding van die offerte / PI sturen, samen met zijn schriftelijke aanvaarding van deze Voorwaarden, binnen een maand na de datum van uitgifte van de offerte;

en na ontvangst door de Leverancier van de schriftelijke aanvaarding van de offerte / PI in overeenstemming met dit artikel[3 .2] een overeenkomst tussen partijen tot stand komt.

3.3 Indien een schriftelijke offerte / PI niet wordt verstrekt, wordt elke bestelling van Producten die door de Klant aan de Leverancier wordt gegeven, beschouwd als een aanbod van de Klant om Producten van de Leverancier te kopen met inachtneming van deze Voorwaarden.

3.4 Om een Contract tot stand te laten komen:

(a) de Klant moet een bestelling indienen bij de Leverancier en moet de Leverancier zijn uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van deze Voorwaarden geven; en

(b) de Leverancier moet de Klant een orderbevestiging sturen;

en na afgifte van een opdrachtbevestiging door de Leverancier komt een Overeenkomst tot stand tussen de partijen.

4. Levering

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

(a) alle Producten zullen door de Leverancier worden geleverd aan de locatie van de Klant zoals vermeld in de offerte / PI (indien verstrekt) door de leverancier aan de klant of (wanneer er geen offerte wordt verstrekt) in de inkooporder geleverd door de klant aan de leverancier;

(b) de Leverancier is verantwoordelijk voor het regelen van laden, vervoer, transport en lossen van de Producten;

(c) de Leverancier is verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten met betrekking tot het laden, vervoeren, vervoeren en lossen van de Producten, met uitzondering van douanekosten; en

(d) het risico van de Producten gaat over van de Leverancier naar de Klant wanneer de Producten aan de Klant worden geleverd.

4.2 Indien de partijen overeenkomen dat de levering van de Producten op grond van een Contract in gedeelten zal plaatsvinden, zal elke aflevering deel uitmaken van een enkel Contract en geen afzonderlijke Contracten.

4.3 Een datum of data voor de levering van de Producten die door de partijen zijn overeengekomen als onderdeel van een Contract, vormen niet de essentie van het Contract.

5. Titel

5.1 De juridische en billijke eigendom van de Producten gaat over van de Leverancier naar de Klant op het laatst van:

(a) levering van de Producten; en

(b) ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die de Klant op grond van een Contract aan de Leverancier verschuldigd is.

5.2 Totdat de eigendom van de Producten op de Klant is overgegaan:

(a) de Klant houdt de Producten als fiduciair agent en bewaarnemer van de Leverancier;

(b) de Klant zal: (i) de Producten op te slaan in een veilige, veilige, droge en schone omgeving, gescheiden van andere producten en goederen; (ii) ervoor zorgen dat de Producten gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als eigendom van de Leverancier; (iii) geen herkenningsteken op de Producten of hun verpakking beschadigt, vernietigt, wijzigt of verduistert; (iv) ervoor zorgen dat er geen kosten, retentierecht of andere lasten ontstaan over de Producten; en (v) de Producten op verzoek aan de Leverancier afleveren.

5.3 De Leverancier heeft het recht om zonder nadere kennisgeving de Producten waarop hij eigendom is te inspecteren of terug te krijgen; en de Klant verleent aan de Leverancier en zijn werknemers en agenten een onherroepelijke licentie om te allen tijde alle gebouwen te betreden waar de Producten zich bevinden of kunnen bevinden met het oog op het inspecteren of verwijderen van dergelijke Producten waarvan de eigendom bij de Leverancier is gebleven.

5.4 De Leverancier kan een vordering instellen voor de Prijzen van Producten en alle andere bedragen die verschuldigd zijn op grond van een Contract, ook al is de eigendom van de Producten niet overgegaan op de Klant.

6. Prijzen en betaling

6.1 De Leverancier kan op elk moment nadat de Producten aan de Klant zijn geleverd een factuur voor de Prijzen op grond van een Contract aan de Klant verstrekken.

6.2 De Klant zal de Prijzen aan de Leverancier betalen binnen 30 dagen na de datum van uitgifte van een factuur die is opgesteld in overeenstemming met Clausule[6 .1] .

6.3 Voor afleveradressen in Canada, de Verenigde Staten van Amerika en landen in de Europese Unie zijn alle bedragen die op grond van een Contract verschuldigd zijn inclusief alle btw en andere belastingen en heffingen die door de Klant moeten worden betaald (met uitzondering van te betalen belastingen op de netto-inkomsten van de leverancier, die voor rekening van de leverancier komen).

6.4 Indien de Klant een bedrag niet naar behoren betaalt aan de Leverancier krachtens of in verband met een Contract, kan de Leverancier:

(a) de Klant rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 8% per jaar boven het basistarief van The Bank of England (welke rente dagelijks zal oplopen tot de datum van daadwerkelijke betaling, driemaandelijks wordt samengesteld, en direct opeisbaar); of

(b) rente en wettelijke schadevergoeding van de klant te vorderen krachtens de Wet op de te late betaling van handelsschulden (rente) 1998.

7. Garanties

7.1 Leverancier garandeert dat:

(a) de Leverancier het recht heeft (of zal hebben op het relevante tijdstip) om de Producten te verkopen;

(b) de Producten vrij zijn van enige last of last, met inachtneming van Clausule [5];

(c) de Klant zal het stille bezit van de Producten hebben, met inachtneming van de rechten waarnaar wordt verwezen in Clausule[7 .1(b)] ;

(d) de Producten overeenstemmen met enige beschrijving van de Producten die door de Leverancier aan de Klant zijn geleverd;

(e) de Producten van bevredigende kwaliteit zijn;

(f) de Producten geschikt zijn voor elk doel dat uitdrukkelijk (maar niet louter impliciet) door de Klant aan de Leverancier is bekendgemaakt voordat het relevante Contract wordt gesloten;

(g) de Producten komen overeen met een monster van de Producten dat door de Leverancier aan de Klant is geleverd, en zullen vrij zijn van enig defect waardoor hun kwaliteit onbevredigend is, wat niet duidelijk zou zijn bij een redelijk onderzoek van het monster;

(h) de Producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in laboratoriumonderzoek en -ontwikkeling (R&D) en mogen, tenzij anders vermeld op het productetiket, op de productwebpagina of ondersteunende documentatie, niet voor enig ander doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot, in medicijnen, farmaceutica, cosmetica, voedingsmiddelen of voor commerciële doeleinden;

(i) de Producten zullen voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de marketing en verkoop van de Producten in het Verenigd Koninkrijk; en

7.2 Alle garanties, aansprakelijkheden en verplichtingen van de partijen met betrekking tot het onderwerp van elk Contract zijn uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden of elders in het relevante Contract. Onder voorbehoud van clausule[9 .1] en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen er geen andere voorwaarden met betrekking tot het onderwerp van een Contract worden geïmpliceerd in dat Contract of een gerelateerd contract.

7.3 Indien de klant binnen de gespecificeerde garantieperiode (afhankelijk van het product) systeemstoringen of schade ervaart binnen redelijke grenzen, kan het systeem worden teruggestuurd naar CotsLab voor onderhoud. Houd er rekening mee dat als een systeemcompartiment binnen deze periode wordt geopend, de garantie komt te vervallen.

7.4 Voor producten die onder onze garantie vallen, wordt de garantieperiode geacht te zijn begonnen 30 dagen vanaf de factuurdatum.

8. Klachten, tegoeden en vervangingen

8.1 De Leverancier zal onmiddellijk en in ieder geval binnen 20 Werkdagen volledig reageren op alle redelijke vragen en klachten van de Klant met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en duurzaamheid van de Producten.

8.2 Indien Producten niet voldoen aan enige garantie gegeven door de Leverancier op grond van een Contract, kan de Klant met voorafgaande toestemming van de Leverancier die Producten retourneren voor (naar keuze van de Leverancier):

(a) een volledige creditering van de prijs die aan de Leverancier is betaald voor dergelijke Producten (exclusief oorspronkelijke levering en gerelateerde kosten);

(b) vervangende Producten; of

(c) een creditnota met betrekking tot de Prijs van de Producten (te verrekenen met toekomstige aankopen van de Leverancier).

8.3 Producten geretourneerd onder clausule[8 .2] moet goed worden verpakt en binnen 21 werkdagen na ontvangst van de producten door de klant worden geretourneerd aan CotsLab Limited op het vermelde adres. Producten die in strijd met deze Clausule worden geretourneerd, worden niet gecrediteerd of vervangen en de Klant blijft aansprakelijk voor de betaling van de Prijs met betrekking tot dergelijke Producten.

9. Beperkingen van aansprakelijkheid

9.1 Niets in enig Contract zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van die partij;

(b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door die partij; of

(c) enige andere aansprakelijkheid die niet mag worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

9.2 Onder voorbehoud van clausule[9 .1] , zal de aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant onder of in verband met elk Contract, hetzij op grond van contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), als volgt worden beperkt:

(a) de Leverancier is niet aansprakelijk voor: (i) verlies van winst, inkomen of verwachte besparingen, (ii) verlies of beschadiging van gegevens, databases of software, (iii) reputatieschade of schade aan goodwill, (iv) verlies van een contract of commerciële kans, of (v) indirecte, speciale of gevolgschade of verlies;

(b) de Leverancier is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit een Overmachtgebeurtenis;

(c) de aansprakelijkheid van de Leverancier met betrekking tot een gebeurtenis of reeks van gerelateerde gebeurtenissen zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat de Klant op grond van het Contract aan de Leverancier heeft betaald of betaald.

10. Contractduur en beëindiging

10.1 Elk Contract treedt in werking in overeenstemming met Clausule [3] en blijft van kracht tot de vroegste van:

(a) de laatste van voltooiing van: (i) levering van alle Producten; en (ii) de ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die krachtens het Contract aan de Leverancier verschuldigd zijn; en

(b) de beëindiging van het Contract in overeenstemming met de bepalingen van deze Clausule.

10.2 Een Contract kan worden beëindigd in de volgende omstandigheden:

(a) elke partij kan een Contract onmiddellijk beëindigen door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen als de andere partij een wezenlijke schending van een voorwaarde van het Contract begaat;

(b) de Leverancier kan elk Contract onmiddellijk beëindigen door de Klant schriftelijk op de hoogte te stellen indien de Klant de Leverancier een bedrag dat verschuldigd is krachtens een Contract niet op de vervaldatum voor betaling heeft betaald; en

(c) de Leverancier kan elk Contract onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant als de Klant de levering van de Producten niet aanvaardt op de datum die in het relevante Contract is overeengekomen.

10.3 Elke partij kan elk Contract onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:

(a) de andere partij: (i) wordt ontbonden; (ii) stopt met het uitvoeren van alle (of nagenoeg alle) van zijn activiteiten; (iii) niet in staat is of wordt om zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; (iv) insolvent is of wordt of insolvent wordt verklaard; of (v) een vergadering bijeenroept of een regeling of akkoord treft of voorstelt met zijn schuldeisers;

(b) een bewindvoerder, administratieve curator, vereffenaar, curator, trustee, manager of iets dergelijks wordt aangesteld over een van de activa van de andere partij;

(c) een bevel tot ontbinding van de andere partij wordt gegeven, of de andere partij een resolutie aanneemt voor de ontbinding ervan (anders dan met het oog op een solvabele bedrijfsreorganisatie waarbij de resulterende entiteit alle verplichtingen van de andere partij overneemt partij onder het Contract);

(d) (wanneer die andere partij een natuurlijk persoon is) die andere partij overlijdt, of als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is om zijn of haar eigen zaken te regelen, of het onderwerp is van een faillissementsaanvraag of bevel.

11. Gevolgen van beëindiging

11.1 Bij beëindiging van een Contract zullen alle bepalingen van dat Contract niet langer van kracht zijn, behalve dat de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven en van kracht blijven (in overeenstemming met hun voorwaarden of anderszins voor onbepaalde tijd): Clausules [1, 5 , 6, 6.4, 8, 9, 11 en 12].

11.2 Beëindiging van een Contract heeft geen invloed op de opgebouwde rechten van beide partijen (inclusief opgebouwde te betalen rechten en opgebouwde rechten op een rechtsmiddel voor schending van de voorwaarde of garantie) op de datum van beëindiging.

12. Algemeen

12.1 Van enige schending van enige bepaling van een Contract wordt afstand gedaan, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij die niet in overtreding is.

12.2 Indien enige bepaling van een Contract door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van het Contract van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht (tenzij dat in strijd zou zijn met de duidelijke bedoeling van de partijen , in welk geval de gehele betreffende bepaling wordt geacht te zijn verwijderd).

12.3 Van contracten kan alleen worden afgeweken door een schriftelijk document ondertekend door of namens elk van de partijen.

12.4 De Leverancier kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Contract vrijelijk overdragen zonder toestemming van de Klant. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze clausule of elders in een Contract, mag geen van beide partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij een Contract of rechten of verplichtingen onder een Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, in licentie geven of anderszins vervreemden of verhandelen in een Contract.

12.5 Elk Contract wordt gesloten in het voordeel van de partijen, en is niet bedoeld om een derde partij te bevoordelen of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De rechten van de partijen om een wijziging, verklaring van afstand, wijziging of schikking onder of met betrekking tot een Contract te beëindigen, in te trekken of overeen te komen, zijn niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

12.6 Onder voorbehoud van clausule[9 .1] :

(a) deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van het Contract en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp;

(b) geen van beide partijen zal kunnen beschikken over een rechtsmiddel met betrekking tot een verkeerde voorstelling van zaken (schriftelijk of mondeling) waarop zij zich heeft gebaseerd bij het aangaan van een Contract; en

(c) geen van beide partijen heeft enige aansprakelijkheid anders dan krachtens de uitdrukkelijke voorwaarden van een Contract.

12.7 Contracten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales; en de rechtbanken van Engeland hebben de exclusieve jurisdictie om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met een Contract.